TRAVEL FRIEND


Visa & Translation Services

Marriage Registration


วีซ่าแต่งงาน

การถือสัญชาติไทยของหญิงต่างด้าว

การถือสัญชาติไทยของหญิงต่างด้าว โดยการสมรส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายกฎหมายและวินัย กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
การขอถือสัญชาติไทยตามสามี
หญิงต่างชาติซึ่งได้จดทะเบียนสมรสกับสามีซึ่งเป็นคนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย(กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศก็ได้) หากต้องการมีสัญชาติไทยตามสามี มีเงื่อนไข ดังนี้
1. จดทะเบียนสมรสกับสามีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย(หากจดทะเบียนสมรสกับสามีตามกฎหมายต่างประเทศ จะต้องไปจดทะเบียนรับรองฐานะแห่งครอบครัว ณ สำนักทะเบียนเขตหรืออำเภอก่อน)
2.หากยื่นคำขอเข้าถือสัญชาติไทยตามสามีในประเทศไทยต้องเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย(มีหนังสือเดินทาง,ใบต่างด้าว หรือบัตรชนกลุ่มน้อย)
3. มีชื่อในทะเบียนบ้าน(ทร. 13 หรือ ทร. 14 )
4 .สามีต้องประกอบอาชีพมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน หากเป็นข้าราชการสามีต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องและนำมาแสดง หลักฐานสำเนาใบสำคัญการสมรส ( แบบ คร .3)
1. สำเนาทะเบียนการสมรส ( แบบ คร .2 หรือ คร .4) (หากจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายต่างประเทศต้องจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว แล้วนำหลักฐานทะเบียนสมรสต่างประเทศและทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวมาแสดง)
2. กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นหญิงต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวให้ถ่ายภาพ หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีอักษร หรือตราประทับไว้ ( ให้ผู้ขอ เอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราว และนำสำเนาทะเบียนบ้านชั่วคราว(ทร. 13 ) ดังกล่าวมาแสดง )
3. กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นหญิงต่างด้าวมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยแล้ว ให้ถ่ายภาพใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหน้า 1 ถึงหน้า 6 และช่องรายการต่ออายุใบสำคัญฯ ครั้งสุดท้าย และสำเนาทะเบียนบ้าน (ทร. 14 )
4 .รูปถ่ายของผู้ขอฯ กับสามี ขนาด 2 นิ้ว จำนวนคนละ 12 ภาพ
5 .เอกสารสำเนาสูติบัตรการเกิดของบุตรทุกคน พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว คนละ 2 ภาพ
6 .ถ้าสามีรับราชการ ให้นำหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ยืนยันว่าปัจจุบันยังคงรับราชการในตำแหน่ง สังกัดมาแสดง
7 .หนังสือรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง หน้าที่การงาน และอัตราเงินเดือน
8 .ใบเสร็จรับเงินเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลปีที่ผ่านมา(แบบ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ 91 )
9 .ให้นำเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสามีเป็นบุคคลสัญชาติไทยมาแสดงดังนี้
10 .สำเนาสูติบัตรการเกิด หรือทะเบียนคนเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด
11 .ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจแล้วแต่กรณี ให้ถ่ายทั้งสองด้านอย่างชัดเจน
12 .สำเนาใบสำคัญทหารกองหนุน หรือกองเกิน ( แบบ สด .1, สด .8, สด .9 หรือ สด .43
13 .สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน ( ให้ถ่ายอย่างชัดเจนทุกหน้า )
14 .ภาพถ่ายหนังสือเดินทางของสามี ( ถ่ายทุกหน้าที่มีตราประทับ )
15 .สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว , ชื่อสกุล ( หากมี )
16 .ในกรณีที่บิดามารดาของสามีเป็นคนต่างด้าว ให้ถ่ายภาพใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ของบิดามารดา หน้า 1 ถึงหน้า 6 และหน้าต่ออายุครั้งสุดท้ายมาแสดง
13 .บิดามารดาของสามีผู้ขอเป็นบุคคลสัญชาติไทย ให้ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหน้า – หลัง บิดามารดาสามีผู้ขอถึงแก่กรรม ให้ถ่ายใบมรณบัตร

วิธีการยื่นคำขอเข้าถือสัญชาติไทยตามสามี
1.ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (งาน 2 ฝ่ายกฎหมายและวินัย กองบังคับการ อำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นผู้ดำเนินการ
2 .ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งอยู่ในต่างจังหวัด ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด(หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด) ซึ่งผู้ร้อง ฯ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
3 .ผู้อยู่ในต่างประเทศให้ยื่นคำขอเข้าถือสัญชาติไทยต่อพนักงานทูต ในประเทศนั้น


การจดทะเบียนสมรสกับชาวพม่า


จดทะเบียนสมรสระหว่างชายไทยกับหญิงสัญชาติพม่า
วิธีการและขั้นตอนดำเนินการอย่างไรและต้องใช้เอกสารใดบ้างในการขอจดทะเบียนสมรสสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ขอเรียนแนะนำตามประเด็นข้อซักถามของคุณ ดังต่อไปนี้
๑. การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยในประเทศไทยระหว่างคนสัญชาติไทยกับคนต่างชาตินั้นสามารถกระทำได้หากชายและหญิงอายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ และจะต้องไม่มีคู่สมรสอยู่แล้วในขณะจดทะเบียนสมรส ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๔๔๘, ๑๔๔๙ และ ๑๔๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยคู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ
(๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางหรือหนังสือการอนุญาตให้เข้าเขตแดน (Visa)
(๒) ใบรับรองความเป็นโสด หากเป็นภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองคำแปลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ
(๓) เอกสารการยินยอมให้ทำการสมรสจากบิดา มารดา ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์
(๔) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของคู่สมรสว่าไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว นายทะเบียนจะทำการจดทะเบียนสมรสให้ โดยนายทะเบียนจะบันทึกข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายในเรื่องต่างๆ อาทิ การแบ่งทรัพย์สิน การใช้คำนำหน้าชื่อ หรือการใช้นามสกุลลงในด้านหลังของทะเบียนสมรสเอาไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนสมรสจะทำให้ทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายไทยเท่านั้น หากจะให้มีสถานะเป็นสามีภรรยาตามกฎหมายของประเทศคู่สมรสจะต้องไปจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง

๒. กรณีที่คุณได้ทราบมาว่าในปัจจุบันรัฐบาลพม่าจะไม่ออกหนังสือรับรองความเป็นโสดให้ คุณต้องการทราบว่าเป็นความจริงหรือไม่ จากการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง http://www.thaiembassy.org/yangon/th/services/ ได้ทราบว่ารัฐบาลพม่าจะไม่ออกหนังสือรับรองความเป็นโสดให้ เนื่องจากศาลสูงของพม่าได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๘ ห้ามมิให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของพม่าทำการจดทะเบียนสมรสระหว่างชาวต่างชาติกับผู้หญิงพม่าโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการค้าหญิงข้ามชาติ ผลที่เกิดขึ้นก็คือหน่วยราชการของพม่าจะไม่สามารถออกหนังสือรับรองความเป็นโสดให้แก่ผู้หญิงพม่าเพื่อนำไปใช้จดทะเบียนสมรสได้ หรือหากหน่วยงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองความเป็นโสดให้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ กระทรวงการต่างประเทศพม่าก็จะไม่รับรองคำแปลให้ ซึ่งก็จะไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการขอจดทะเบียนสมรสได้เช่นกัน

๓. หากจดทะเบียนสมรสแล้วจะได้สัญชาติไทยตามสามีโดยอัตโนมัติเลยหรือไม่ หรือต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้สัญชาติไทย กรณีนี้หญิงสัญชาติพม่าแม้จะได้จดทะเบียนสมรสกับชายซึ่งมีสัญชาติไทยก็ไม่ทำให้ได้รับสัญชาติไทยตามสามีโดยอัตโนมัติ แต่มีสิทธิที่จะร้องขอสัญชาติไทยโดยการสมรสได้ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่บัญญัติว่า “หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย ถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทย ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง” ส่วนการจะอนุญาตตามคำร้องหรือไม่เป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยสามารถดูข้อมูลการขอถือสัญชาติไทยตามสามีได้จากเว็บไซต์ของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล http://www.sbpolice.go.th/page-service2.php

๔. กรณีที่ไม่สามารถขอจดทะเบียนสมรสได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องหนังสือรับรองความเป็นโสด จะสามารถใช้วิธีอื่นได้หรือไม่ หรือจำเป็นต้องดำเนินการทางศาลหรือไม่ สฝคป. ขอแนะนำว่า หากไม่สามารถขอจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยในประเทศไทยได้ อาจพิจารณาไปดำเนินการขอจดทะเบียนสมรสยังประเทศพม่าภายใต้กฎหมายของพม่าหากดำเนินการได้แล้วนำหลักฐานการสมรสนั้นมาขอบันทึกสถานะแห่งครอบครัวที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอในประเทศไทยได้ ซึ่งการบันทึกสถานะแห่งครอบครัวนี้จะปรากฏสถานะของคุณว่าได้สมรสแล้ว

วการจดทะเบียนสมรสกับคนเกาหลี


การจดทะเบียนสมรสกับคนไทยในประเทศไทยจะต้องยื่นเรื่องขอใบรับรองโสด ณ แผนกกงสุล สถานทูตเกาหลีในประเทศไทยก่อน
เอกสารที่ใช้ในการขอใบรับรองโสดสำหรับคนเกาหลี

1. แบบฟอร์มใบรับรองโสดของคนเกาหลี (รับที่สถานทูตหรือดาวน์โหลดได้ทางอินเทอร์เน็ต)

2. ใบแสดงความสัมพันธ์การสมรสและใบแสดงความสัมพันธ์ในครอบครัวของคนเกาหลี

3. สำเนาหนังสือเดินทางของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

4. ใบแสดงความโสดของคนไทยฉบับจริงพร้อมสำเนา (ขอรับได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ ณ ภูมิลำเนาเดิม)

5. กรณีมีผู้แนะนำโปรดเตรียมเอกสารสำเนาของหน้าสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แนะนำแนบด้วย และกรณีคนไทยเคยสมรสแล้วหย่า กรุณาเตรียมใบรับรองโสดและใบหย่ามาด้วย

(กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ)
หลังจากที่ได้รับใบรับรองโสดที่ทางสถานทูตออกให้เป็นภาษาอังกฤษมาแล้ว ให้นำใบรับรองโสดนั้นไปแปลเป็นภาษาไทยและรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในประเทศไทย
เอกสารที่ต้องใช้ในการรับรองเอกสาร

1. ใบรับรองโสด (ฉบับจริงภาษาอังกฤษและฉบับแปลภาษาไทย) และสำเนา

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตคนละ 1 ชุด

สำนักงานเขตหรืออำเภอในประเทศไทย)
นำใบรับรองโสดฉบับภาษาไทยที่ได้รับการรับรองจากกรมการกงสุลไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต หรืออำเภอในประเทศไทยเพื่อขอใบทะเบียนสมรส
​เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรส


1. คนเกาหลี-ใบรับรองโสดที่ได้รับการรับรองแล้วกับสำเนาหนังสือเดินทาง
2. คนไทย-บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
(กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ)
นำใบจดทะเบียนสมรสที่ได้รับจากสำนักงานเขตหรืออำเภอในประเทศไทยไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำไปรับรอง
เอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส
1. ใบทะเบียนสมรส (ฉบับจริงภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) และสำเนา
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนละ 1 ชุด
(แผนกกงสุล สถานทูตเกาหลีในประเทศไทย)
นำสำเนาใบทะเบียนสมรสที่ได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มารับรองที่แผนกกงสุล สถานทูตเกาหลีในประเทศไทยอีกครั้ง


เอกสารที่ต้องใช้ในการรับรองเอกสาร
1. สำเนาใบทะเบียนสมรสที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและสำเนา
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนละ 1 ชุด
(สำนักงานเขตในประเทศเกาหลี)
นำใบทะเบียนสมรสตัวจริง, สำเนาใบทะเบียนสมรสที่ได้รับการรับรองแล้ว, ใบทะเบียนสมรสฉบับแปลภาษาอังกฤษ, สำเนาพาสปอร์ตของคนไทยไปยื่นแจ้งจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตในประเทศเกาหลี
- โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานเขตในประเทศเกาหลีที่ต้องการจะไปแจ้งจดทะเบียนสมรส
- ผู้ที่ต้องการจะยื่นวีซ่าสมรสจะต้องจดทะเบียนสมรสทั้ง 2 ประเทศ ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าสมรสในประเทศไทยได้
สอบถามข้อมูลการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เบอร์โทรศัพท์ 0 2575-1058/61
***กรณีที่ต้องการยื่นจดทะเบียนในประเทศเกาหลี ผ่านทางสถานทูตเกาหลีในประเทศไทย

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นจดทะเบียน
1. แบบฟอร์มแจ้งจดทะเบียนสมรส
2. ใบสมรสไทยตัวจริงพร้อมใบที่แปลเป็นภาษาเกาหลีแล้ว
3. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา
*ต้องมาจดทะเบียนด้วยตัวเองทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง
**ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1-2 เดือน
ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2247-7540/41 (ต่อ 332)

การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยและเกาหลี ณ กรุงโซล
ชาวไทยสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโซล โดยผู้ที่จะจดทะเบียนสมรสต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำเนินการด้วยตนเอง หากอายุต่ำกว่า 20 ปี แต่มากกว่า 17 ปีบริบูรณ์ ต้องนำบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอม หรือต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลทั้งสามดังกล่าวข้างต้น แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 17 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากศาลจึงสมรสได้
1.2 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ
1.3 ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
1.4 ไม่เป็นพี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกัน หรือร่วมแต่พ่อหรือแม่
1.5 ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
1.6 หญิงที่สามีเสียชีวิตหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น จะจดทะเบียนสมรสใหม่ได้หลังจากที่หย่าแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน นอกจาก
- คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
- จดทะเบียนสมรสกับบุคคลเดิม
- มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ตั้งครรภ์
- ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้
ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนสมรส คู่สมรสจะต้องมาดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เอง (ทั้งฝ่ายชายและหญิง) 2 ครั้ง โดยครั้งแรกคือวันมายื่นเรื่อง ครั้งที่สองคือวันมารับทะเบียนสมรส
เอกสารประกอบการยื่นขอจดทะเบียน
1. หนังสือรับรองความเป็นโสด (อายุไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนา 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และสำเนา 1 ใบ
4. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส
5. ใบสำคัญการหย่า (กรณีเคยจดทะเบียนสมรสและได้จดทะเบียนหย่าแล้ว)
หมายเหตุ :
1. หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนเกาหลี นอกจากบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางแล้ว ต้องยื่นทะเบียนครอบครัว (คาจกควันเกจึงเพียงซอ) และบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (โฮอินควันเกจึงเพียงซอ) พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและการค้าเกาหลี
2. ผู้ที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเกาหลีแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยอีก (ทางการไทยยอมรับทะเบียนสมรสที่จดถูกต้องตามกฎหมายเกาหลี) แต่ควรที่จะทำเรื่องขอปรับปรุงรายละเอียดในฐานข้อมูลของเขต/อำเภอ เพื่อให้ทางการทราบว่าตนเองได้แต่งงานแล้ว ทางอำเภอจะบันทึกในเอกสารที่เรียกว่าบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
การขอวีซ่าแต่งงานระหว่างคนไทยและคนเกาหลี
ขั้นตอนในการขอวีซ่าและเอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าแต่งงานระหว่างคนไทยและคนเกาหลี มีดังต่อไปนี้
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า
1. แบบฟอร์มขอวีซ่า (สามารถรับได้ที่สถานทูตหรือดาวน์โหลดได้ทางอินเทอร์เน็ต)
2. แบบสอบถามข้อมูลการแต่งงานเบื้องต้นเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์กับท่านกงสุล (สามารถรับได้ที่สถานทูตหรือดาวน์โหลดได้ทางอินเทอร์เน็ต)
3. ใบแสดงความสัมพันธ์การสมรสและใบแสดงความสัมพันธ์ในครอบครัว (เอกสารตัวจริงที่ออกภายใน 3 เดือนก่อนยื่นขอวีซ่า)
4. ใบสำคัญการสมรสที่ได้รับจากที่ว่าการอำเภอไทยและต้องนำไปรับรองสำเนาถูกต้องที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
5. รูปถ่ายคนไทย 2 นิ้ว 1 รูป
6. สำเนาหนังสือเดินทางของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนละ 1 ชุด
- ในกรณีที่คนไทยมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ต้องเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อที่ได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศมาด้วย
- ในกรณีที่คนไทยแต่งงานใหม่ต้องเตรียมใบรับรองความโสดและใบหย่ามาด้วย
7. หนังสือรับรองการทำงานของคนเกาหลีและสำเนาใบจดทะเบียนบริษัท
8. เอกสารแสดงรายการทรัพย์สินของคนเกาหลี (เช่น สัญญาเช่าบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)
9. ในกรณีที่มีคนแนะนำให้รู้จักกัน: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ของคนแนะนำ
- ในกรณีที่คนแนะนำเป็นคนเกาหลี: สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน ด้านหน้าและหลัง 1 ชุด
- ในกรณีที่คนไทยที่แต่งงานกับคนเกาหลีเป็นคนแนะนำ: สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าวของคนไทยที่แต่งงานกับคนเกาหลี 1 ชุด
10. ใบรับรองการเข้ารับการอบรมโปรแกรมการแต่งงานระหว่างประเทศ (สามารถเข้าไปลงชื่อจองล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.hikorea.go.kr และเดินทางเข้าไปอบรมตามวันเวลาที่จองไว้ล่วงหน้า
11. หนังสือเชิญ (สามารถรับแบบฟอร์มได้ที่สถานทูตหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางอินเทอร์เน็ต)
12. หนังสือรับรองบุคคล (สามารถรับแบบฟอร์มได้ที่สถานทูตหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางอินเทอร์เน็ต)
13. แบบสอบถามข้อมูลสินเชื่อของคนเกาหลี (ออกโดยธนาคารแห่งชาติเกาหลี หรือสามารถพิมพ์แบบสอบถามได้ที่ www.credit4u.co.kr)
14. ใบประวัติอาชญากรรมของทั้งคนไทยและคนเกาหลี
15. ใบตรวจสุขภาพของทั้งคนไทยและคนเกาหลี (ระบุโรคเอดส์ กามโรค และสุขภาพจิต)
16. ใบประวัติการขอหนังสือเดินทางของคนไทย (สามารถขอได้ที่แผนกหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล)
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-10.30 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)
ระยะเวลาในการสัมภาษณ์
วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.30-15.30 น. (หยุดตามวันหยุดราชการ) และนัดสัมภาษณ์หลังจากวันยื่นเอกสาร 1 อาทิตย์
*ตอนยื่นเอกสาร สามีหรือภรรยาสามารถมายื่นเอกสารคนเดียวได้ แต่ในวันสัมภาษณ์นั้นต้องมาสัมภาษณ์ทั้ง 2 คนการจดทะเบียนสมรสกับชาวอินเดีย


เอกสารประกอบการจดทะเบียน
1 กรอกรายละเอียดในคำร้องขอจดทะเบียนสมรส และลงชื่อทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
2 หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
3 บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
4 ในกรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนและหย่าแล้ว ต้องมีสำเนาทะเบียนหย่ามาแสดงด้วย
5 ในวันจดทะเบียนสมรสต้องนำพยานไปด้วย 2 คน พยานต้องนำหนังสือเดินทาง
และบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านไปด้วย
6 ใบรับรองความเป็นโสดของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารมาก่อนทั้งจากไทยและอินเดีย
หมายเหตุ : การจดทะเบียนสมรสที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบมีผลสมบูรณ์
ตามกฏหมายไทยแต่ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายอินเดียหากประสงค์จะให้การจดทะเบียนสมรสมีผลทางกฏหมายทางอินเดีย กรุณาติดต่อทางการอินเดียในแต่ละรัฐเพื่อขอทราบรายละเอียด


บุคคลสัญชาติอินเดียต้องขอใบรับรองโสดมาจากอำเภอ หรือ เขต ถ้าเจ้าตัวไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศอินเดีย ณ ขณะนั้น สามีให้บิดา มารดา กระทำการแทนได้ ส่วนเอกสารจะได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับกระบวนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายคู่สมรสชาวไทย
ไม่ต้องเตรียมใบโสด
ให้เตรียมเพียงสำเนาทะเบียนบ้าน
และบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสมรส
ล่าม และพยานที่เป็นญาติกัน (บางสำนักงานเขตอนุโลมใครเป็นพยานก็ได้)การจดทะเบียนสมรสกับชาวเวียดนาม


คุณสมบัติ  ชายและหญิงมีอายุ 17 ปี บริบูรณ์ 
- ชายหรือหญิงไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 
- ชายหญิงไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา หรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมาดารเดียวกัน 
- ผู้รับบุตรบุญธรรมจะทำการสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้ 
- ชายหรือหญิงจะทำการสมรถในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้ 
-หญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่นจะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อย กว่า 310 วัน เว้นแต่คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น หรือสมรสกับคู่สมรสเดิม หรือมีใบรับรองแพทย์ประกาศนียบัตรหรือ ปริญญา ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรมได้ตามกฎหมา ยว่ามิได้มีครรภ์ หรือมีคำสั่งศาลให้สมรสได้ 
หลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดิมทาง 
- หนังสือให้ความยินยอม(กรณีผู้ร้องขอยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้ม ีอำนาจให้ความยินยอมไม่ได้มาด้วย) 
- คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ให้จดทะเบียน (ตรงนี้งง อยู่นานว่าทำไมต้องมีด้วย ในกรณี เป็นผู้เยาว์ ค่ะ ต้องมี แต่เกิน 18 ปีแล้วไม่ต้องมีนะค่ะ ไม่ต้องไปขอ) 
- พยานอย่างน้อย 2 คน 
ขั้นตอนจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย
- ให้คนต่างชาติ ไปขอใบรับรองความเป็นโสด ที่สถานทูตชาติของตนในไทย บางสถานทูตไม่มีสิทธิ์ออกให้ ต้องติดต่อ สำนักงานเขต ในประเทศของตน 
- นำเอกสารดังกล่าวไปแปลเป็นภาษาไทย 
- นำมารับรองที่กองสัญชาติและนิติกร โดยนำเอกสารต้นฉบับ(ภาษาต่างประเทศ)และฉบับที่แปลแล้ว(ภาษาไทย) หนังสือเดินทางของชาวต่างชาติ 
- นำไปจดทะเบียนที่ อำเภอหรือเขต 
เอกสารประกอบการยื่นสำหรับคนเวียดนาม 
- หนังสือเดินทาง หรือหนังสือการอนุญาตให้เข้าเขตแดนของประเทศใดประเทศหนึ่ง (visa) ประเภทเพื่อการท่องเที่ยวหรือประกอบกิจการด้านธุรกิจ 
- หนังสือรับรองสถานภาพของบุคคลจากสถานทูต หรือสถานกงสุล โดยระ บุเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลนั้นที่เหมาะสมที่จะสมรสกับคนไทย ระบุอาชีพ, รายได้, ภาวะทางการสมรส และระบุชื่อบุคคลทางราชการ ที่สามารถติดต่อและขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จำนวน 2 คน ซึ่งมีที่อยู่เดียวกับผู้ร้อง โดยนำหนังสือรับรองดังกล่าว แปลเป็นภาษาไทย รับรองคำแปลโดยสถานทูตของประเทศของบุคคลนั้น หรือกระทรวงการต่างประเทศไทย 

การสมรสระหว่างคนไทยกับเวียดนาม
การขอจดทะเบียนสมรสผู้ที่จะทำการสมรสจะต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากคู่สมรสต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยาน 2 คน โดยจะต้องเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย
1.      คำร้องขอจดทะเบียนสมรส
2.      บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.      สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4.      หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
5.      ใบรับรองความเป็นโสดซึ่งออกโดยที่ว่าการเขต/อำเภอไทยไม่เกิน 6 เดือน
กรณี ที่เคยทำการสมรสและเคยหย่าจะต้องมี หนังสือรับรอง (ออกโดยที่ว่าการเขต/อำเภอไม่เกิน 6 เดือน) ว่าไม่เคยทำการสมรสกับผู้ใดภายหลังจากการหย่ามาแสดงด้วย

6.      หากเคยสมรสมาก่อน ต้องนำใบสำคัญการหย่าตัวจริง หรือใบทะเบียนฐานะครอบครัวหย่า พร้อมสำเนา 1 ชุดมาแสดง
กรณี ที่เป็นหญิงไทย และหย่ายังไม่ถึง 310 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดง

เอกสารของบุคคลสัญชาติเวียดนาม
1.      หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
2.      บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.      สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4.      ใบรับรองความเป็นโสดซึ่งออกโดยหน่วยงานท้องถิ่นไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ
- เอกสารทางการภาษาเวียดนามให้แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย Notary Public และรับรองที่กรมสัมพันธ์ต่างประเทศ นครโฮจิมินห์ (ที่อยู่ 6 Alexandre de Rhodes, District 1, HCMC)
- ในบางกรณีสถานกงสุลใหญ่ฯ อาจเรีัยกขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม
 

การจดทะเบียนสมรสกับชาวลาว


อกสารที่จะต้องเตรียมสำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะแต่งงานกับชาวลาว 
I. เอกสารของฝ่ายไทย (ฝ่ายคนไทยต้องเตรียมเอกสารข้อ 1-5 ตามด้านล่างนี้ก่อน)
1. หนังสือรับรองความเป็นโสด หรือใบหย่าจากอำเภอ
2. หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อาคาร 24) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
3. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้โดยโรงพยาบาลและมีตราประทับรับรอง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง
5. ใบรับรองส่งตัวผู้หญิงกลับบ้าน ถ้าหากกรณีมีการหย่าร้าง (อาจเขียนขึ้นเองหรือทำที่อำเภอก็ได้) แล้วลงนามรับรองโดยผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ปกครอง
หมายเหตุ-เอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ เสียก่อน แล้วจึงนำไปแนบกับเอกสารของฝ่ายผู้หญิงลาว หรือผู้ชายลาว เพื่อไปดำเนินการต่อที่ ส.ป.ป. ลาว
II. เอกสารของฝ่ายคนลาว 
1. หนังสือรับรองความเป็นโสด หรือใบหย่า ออกให้โดยผู้ใหญ่บ้านที่ตนอยู่
2. ใบรับรองถิ่นที่อยู่ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหนังสือเดินทาง 
3. ใบอนุญาตจากผู้ปกครอง
4. ใบแจ้งโทษเลขที่ 3 ออกให้โดยศาลแขวง หรือจังหวัดที่ตนอยู่
5. ใบตรวจสุขภาพ ออกให้โดยโรงพยาบาลแขวง หรือจังหวัดที่ตนอยู่ 
​6. บทสัมภาษณ์จากตำรวจเมือง และตำรวจแขวงที่ตนอยู่
หมายเหตุ-เอกสารทั้งหมดนี้ต้องผ่านการประทับตรารับรองจากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศที่เวียงจันทน์เสียก่อน 
ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ถ้ามีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรสที่ประเทศลาว 
เอกสารต้องได้ผ่านตามขั้นตอนในข้อ I และ II เสียก่อน สำหรับเอกสารของฝ่ายคนไทยต้องนำไปยื่นขอรับรองจากสถานทูตไทยที่นครหลวงเวียงจันทน์หรือสถานกงสุลไทยที่แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว จากนั้นจึงนำเอกสารไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศที่นครหลวงเวียงจันทน์เสียก่อน แล้วจึงนำไปจดทะเบียนที่สำนักงานปกครองแขวงที่ตนอยู่
2. ถ้ามีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย 
จะต้องมีเอกสารตามข้อ I และ II แต่เอกสารของฝ่ายคนลาวต้องผ่านการแปลรับรองจากสถานทูตลาวที่กรุงเทพฯ แล้วจึงนำไปรับรองที่แผนกกงสุล กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่หลักสี่ แจ้งวัฒนะ จากนั้นจึงนำไปจดทะเบียนสมรสที่เขตหรืออำเภอได้ 
3. เมื่อจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบทะเบียนสมรสไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หลักสี่ แจ้งวัฒนะ เสียก่อน จึงนำมารับรองที่สถานทูตลาวประจำประเทศไทย พร้อมด้วยรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้วของฝ่ายที่เป็นคนลาว จำนวน 2 แผ่น

การจดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมัน


คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันจะต้องนำ “หนังสือสำคัญที่แสดงว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้” ในประเทศไทย (เรียกเป็นภาษา เยอรมันว่า Ehefähigkeitszeugnis)ซึ่งมีอายุไม่เกิน6เดือนมาแสดงที่สถานทูตฯเพื่อขอให้สถานทูตฯออก“หนังสือรับรอง” (Konsularbescheinigung) และนำไปแสดงต่อนายทะเบียนของไทย ณ สำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอ ที่คู่สมรสทั้งสองประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกัน ตามกฎหมายไทยจะยื่นขอจดทะเบียนสมรสที่สำนักทะเบียนของเขตหรืออำเภอใดก็ได้โดยมิต้องนัดหมายล่วงหน้า แต่ทั้งนี้สำนักทะเบียนแต่ละแห่งอาจจะจำกัดจำนวนคู่สมรสที่สามารถจดทะเบียนให้ได้ในแต่ละวันไว้ เช่น สำนักงานเขตบางรัก เป็นต้น เมื่อมีผู้ยื่นความประสงค์จะจดทะเบียนสมรสครบจำนวนคู่ตามที่กำหนด สำนักทะเบียนก็ไม่สามารถรับดำเนินการจดทะเบียนสมรสให้ได้อีก
ขั้นตอนในการขอ “หนังสือสำคัญที่แสดงว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้”
    คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันจะต้องยื่นคำร้องขอหนังสือดังกล่าวต่อทางสำนักทะเบียนที่ตนมีถิ่นพำนักสังกัดในประเทศเยอรมัน ในกรณีที่ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศเยอรมันต้องยื่นคำร้องขอไปยังสำนักทะเบียนเยอรมันที่ผู้ร้องเคยแจ้งพำนักอยู่เป็นครั้งสุดท้าย แบบฟอร์มคำร้องขอรับได้ที่สถานทูต สำนักทะเบียนเยอรมัน หรือจากเว็บไซต์ www.berlin.de/standesamt1/partnerschaft ทั้งนี้ในการยื่นคำร้องคู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันจะต้องแสดงเอกสารของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยต่อนายทะเบียนเยอรมันด้วย เพราะนายทะเบียนจะต้องตรวจสอบว่าคู่สมรสทั้งสองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายเยอรมันที่จะจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่
เอกสารของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันมีดังนี้
    -หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน
    -ใบรับรองถิ่นพำนักในประเทศเยอรมัน หรือ ใบแจ้งย้ายสำมะโนครัวออกจากประเทศเยอรมัน
    -สูติบัตร
    -คำพิพากษาหย่าที่มีตราประทับรับรองว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือ มรณบัตรของคู่สมรสเดิม
เอกสารของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยมีดังนี้
    -หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน
    -ติบัตร หรือ หนังสือรับรองการเกิดที่มีรายละเอียดครบถ้วนเช่นเดียวกับสูติบัตร
    -สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ต้นฉบับหรือสำเนาที่รับรองความถูกต้องแล้ว)
    -คำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัวจากสำนักทะเบียนกลาง ที่แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลการสมรส-การหย่า
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีสถานภาพโสด
    -หนังสือรับรองสถานภาพที่ระบุว่าเป็นบุคคลที่ไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับผู้ใด
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีสถานภาพหม้าย
    -หนังสือรับรองสถานภาพที่ระบุว่าหลังจากที่คู่สมรสเสียชีวิตแล้ว ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสใหม่กับผู้ใดอีก **
    -ทะเบียนการสมรส พร้อมบันทึก (คร. 2) และ/หรือใบสำคัญการสมรส
    -ใบมรณะบัตรของคู่สมรส
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีสถานภาพหย่า
    -หนังสือรับรองสถานภาพที่ระบุว่าหลังจากหย่าจากคู่สมรสเดิมแล้วยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสใหม่กับผู้ใดอีก **
    -ทะเบียนการสมรส พร้อมบันทึก (คร. 2) กับคู่สมรสเดิม
    -ทะเบียนการหย่า พร้อมบันทึก (คร. 6) กับคู่สมรสเดิม
    -ใบสำคัญการหย่า (คร. 7)
    -คำพิพากษาของศาลเรื่องหย่า และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (เฉพาะผู้ร้องที่หย่าตามคำพิพากษาของศาลเท่านั้น)
ในบางกรณี อาจต้องแสดงหนังสือรับรองการหย่าจากหน่วยงานยุติธรรมในประเทศเยอรมนี ว่าการหย่าของไทยเป็นที่ยอมรับของเยอรมันแล้วเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ที่หย่าโดยความสมัครใจ ณ สำนักทะเบียนเขตหรืออำเภอในประเทศไทย แบบฟอร์มคำร้องขอให้รับรองการหย่า ขอได้ที่สถานทูตฯ สำนักทะเบียนเยอรมัน หรือจาก www.berlin.de
ข้อมูลเรื่องการรับรองการหย่านี้ ดูได้จากแผ่นคำแนะนำของสถานทูตฯ (เป็นภาษาเยอรมันเท่านั้นไม่มีภาษาไทย)
* หมายเหตุ เอกสารที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่อาจถือเป็นสิ้นสุดได้ ทั้งนี้เพราะนายทะเบียนเยอรมันมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีก สถานทูตฯ จึงใคร่ขอแนะนำให้ผู้ร้องสอบถามจากนายทะเบียนเยอรมันโดยตรง เพื่อให้แน่ใจว่าเตรียมเอกสารได้ครบถ้วน
** หมายเหตุ หนังสือรับรองสถานภาพออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอที่ผู้ร้องแจ้งพำนัก และต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ

เอกสารของคู่สมรสสัญชาติไทย ติดต่อขอได้จากสำนักทะเบียนในสังกัด สถานทูตฯ ไม่มีหน้าที่ช่วยจัดหาเอกสารให้ ในการยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนเยอรมัน ท่านจะต้องแนบเอกสารพร้อมคำแปลภาษาเยอรมันด้วย และโดยปกติเอกสารต้นฉบับภาษาไทย จะต้องผ่านการรับรองความถูกต้อง (Legalisationsvermerk) หรือรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง (Echtheitsvermerk) จากสถานทูตก่อน ในการขอให้สถานทูตฯ รับรองเอกสารทั้ง 2 แบบนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องแสดงคำแปลต่อทางสถานทูตฯ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องแสดงเอกสารต่อนายทะเบียนเยอรมัน ท่านจะต้องแนบคำแปลภาษาเยอรมันไปด้วยเสมอ

จดทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรเลียในประเทศไทย


เอกสารที่ต้องเตรียม :ออสเตรเลีย
1.ใบรับรองโสดของชาวออสเตรเลีย

2.สำเนา Passport ถ่ายหน้าแรกกับหน้าที่บันทึกการเดินทางครั้งหลังสุด
ฝ่ายไทย
-บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
-สำเนาทะเบียนบ้าน
*พยาน*


บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ/ Marriage Registration


บริการรับจดทะเบียนสมรสสำหรับท่านที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ บริษัทให้บริการทุกขั้นตอน รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แปลเอกสารใบโสด พร้อมประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ ทุกขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์
ขั้นตอนการจดทะเบียนมีดังต่อไปนี้
1.นำใบโสดไปแปลเป็นภาษาไทยเพื่อและนำไปรับรองตราประทับจากกระทรวงการต่างประเทศ
2.บริษัทรับใบโสดที่ได้รับการรับรองตราประทับจากกระทรวงการต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว พร้อมพาลูกค้าไปจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอำเภอ 
4.เมื่อจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว บริษัทนำใบทะเบียนสมสร ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อไปรับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้ง
5.นำทะเบียนสมรส ที่ได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศส่งคืนลูกค้า เพื่อให้คุณลูกค้านำไปยื่นขอวีซ่า หรือ ทำนิติกรรมต่างๆต่อไป  ทางบริษัทจะดูเลตลอดระยะเวลาการดำเนินการจดทะเบียนสมรส 

common ground office Level 1

The Offices at Central World
999/9 Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand
02-114-7768, 02-114-7850
https://www.facebook.com


The Hive Thonglor Piman

49,46/9 Klang Alley Khlong Tan Nuea Watthana,Bangkok 10330
Tel.02-114-7768
https://www.facebook.com

Mueang Si Sa Ket branch

348/8 หมู่14 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
ติดกับ ธนาคารกรุงไทย
(Speak English 095-2426510) (094-6865698)
Line ID:@travelfriend (24hrs)
Email:travelfriendvs@gmail.com
Trading Hours: Mon - Sat 08.30-17.00

www.facebook.com/travelfriend.co.th